Κάτοικοι Εξωτερικού

από την Avax Accounting

Η φορολογία των κατοίκων εξωτερικού αποτελούσε πάντα ένα ιδιαίτερο κομμάτι της φορολογικής νομοθεσίας.

Η ανάγκη για συμβουλευτική υποστήριξη σε φορολογικά θέματα για ανθρώπους που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό, και έχουν φορολογικά συμφέροντα π.χ στην Ελλάδα, είναι μεγάλη.

Σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1067/2015 για τις φορολογικές δηλώσεις, γίνεται γνωστό ότι, οι κάτοικοι εξωτερικού υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα μόνον όταν αποκτούν πραγματικό εισόδημα, φορολογούμενο με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. βάσει κλίμακας ή αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενο, από πηγές Ελλάδας. Αντιθέτως, ένας κάτοικος εξωτερικού που διαθέτει π.χ. μία δευτερεύουσα κατοικία ή ένα επιβατικό αυτοκίνητο στην Ελλάδα ή προβαίνει σε αγορά ακινήτου ή αυτοκινήτου στην Ελλάδα, εφόσον δεν αποκτά πραγματικό εισόδημα στη χώρα μας, δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Παράλληλα τα τεκμήρια και η δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων δεν εφαρμόζονται στους κατοίκους του εξωτερικού που δεν έχουν εισόδημα στην Ελλάδα.

Γιατί Avax;

Έχοντας μεγάλη εξειδίκευση και σημαντική εμπειρία σε θέματα κατοίκων εξωτερικού, είμαστε σε θέση να προσφέρουμε αξιόπιστες υπεύθυνες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες που αφορούν σε ανάλογα φορολογικά και λογιστικά θέματα. Ως φορολογικοί αντιπρόσωποι των κατοίκων του εξωτερικού, μπορούμε να διεκπεραιώσουμε εργασίες προς τις ΔΟΥ, όπως υποβολή δηλώσεων εισοδήματος ή ακινήτων, έκδοση πιστοποιητικών, φορολογική ενημερότητα, πληρωμές φόρων, καθώς και πιο περίπλοκες και χρονοβόρες εργασίες.