Λογιστικές Υπηρεσίες

από την Avax Accounting

H Avax Accounting προσφέρει ένα ευρύ φάσμα λογιστικών υπηρεσιών, υψηλού επιπέδου, προσαρμοσμένων στην αντιμετώπιση των συνολικών αναγκών τόσο των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως κλάδου, νομικής μορφής ή αριθμού εργαζομένων, όσο και των ιδιωτών. Η ικανότητά μας να προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου προκύπτει από τη μεγάλη μας εμπειρία και τη βαθιά γνώση των κανόνων της λογιστικής και φορολογικής νομοθεσίας, καθώς και την εμπειρία μας στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικών Αναφορών (IFRS).

Ενδεικτικές Υπηρεσίες

που παρέχει η Avax
  • Λογιστική ενημέρωση και παρακολούθηση βιβλίων επιχειρήσεων όλων των κατηγοριών, μηχανογραφικά στις επιχειρήσεις ή στα γραφεία μας
  • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίου
  • Ενάρξεις, μετατροπές, μεταβολές, διακοπές εταιρειών
  • Διεκπεραίωση εργασιών που σχετίζεται με τις Δ.Ο.Υ. όπως ρυθμίσεις εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, έλεγχοι επιχειρήσεων, Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ, ΕΝ.Φ.Ι.Α.
  • Τακτοποίηση θεμάτων που αφορούν τα λοιπά τμήματα των Δ.Ο.Υ π.χ. το μητρώο, το κεφάλαιο, το εισόδημα κ.ά
  • Σύνταξη ισολογισμών