Φορολογικές Υπηρεσίες για Ιδιώτες

  • Δήλωση Φορολογίας εισοδήματος Ε1
  • Φορολογία ακίνητης περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π. και φόρος μεταβίβασης)
  • Έλεγχοι ορθότητας εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας
  • Εκπροσώπηση σε φορολογικά θέματα στις αρμόδιες υπηρεσίες
  • Καθοδήγηση σε θέματα εφαρμογής νέων φορολογικών διατάξεων
  • Φορολογική υποστήριξη σε θέματα μεγάλης ακίνητης περιουσίας και αγοραπωλησιών ακινήτων
  • Ρύθμιση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων
  • Σχεδιασμός φορολογικά αποδοτικών επενδύσεωνv
  • Διεκπεραίωση όλων των φορολογικών υποχρεώσεων