Συνταξιοδοτικά θέματα

Αναλαμβάνουμε τις διαδικασίες διεκπεραίωσης της σύνταξης σας. Από το αρχικό στάδιο της συγκέντρωσης και υποβολής των δικαιολογητικών, σας ενημερώνουμε για την πορεία της αίτησης σας, διεκπεραιώνοντας τις ενδιάμεσες εργασίες που απαιτούνται:

  • Καταμέτρηση των ενσήμων
  • Γνωστοποίηση των προϋποθέσεων για συνταξιοδότηση
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για συνταξιοδότηση ή μη
  • Συγκέντρωση και υποβολή των δικαιολογητικών
  • Υποβολή αιτήσεων για κύρια και επικουρική σύνταξη
  • Ενημέρωση για την πορεία της αίτησης, έως την λήψη της σύνταξης