Στήριξη και Ανάπτυξη Επιχειρήσεων

  • Προσδιορισμός κόστους παραγωγής
  • Προτάσεις για την αύξηση της παραγωγικότητας
  • Σύνταξη οικονομικών μελετών σκοπιμότητας
  • Έλεγχος βιωσιμότητας επιχειρήσεων
  • Σύνταξη προϋπολογισμών και παρακολούθησή τους