Λογιστικές Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις

  • Λογιστική ενημέρωση και παρακολούθηση βιβλίων επιχειρήσεων όλων των κατηγοριών, μηχανογραφικά στις επιχειρήσεις ή στα γραφεία μας
  • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίου
  • Ενάρξεις, μετατροπές, μεταβολές, διακοπές εταιρειών
  • Διεκπεραίωση εργασιών που σχετίζεται με τις Δ.Ο.Υ. όπως ρυθμίσεις εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, έλεγχοι επιχειρήσεων, θεώρηση βιβλίων και στοιχείων, Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ, ΕΝ.Φ.Ι.Α.
  • Τακτοποίηση θεμάτων που αφορούν τα λοιπά τμήματα των Δ.Ο.Υ π.χ. το μητρώο, το κεφάλαιο, το εισόδημα κ.ά
  • Σύνταξη ισολογισμών