Εξωτερικές Εργασίες και Διεκπεραιώσεις

Οι εξωτερικές εργασίες μίας επιχείρησης απαιτούν χρόνο  και την φυσική παρουσία ενός υπαλλήλου στους αρμόδιους φορείς. Αναθέτοντας τις εργασίες αυτές στην Avax Accounting, απολαμβάνετε άμεση και αποτελεσματική διεκπεραίωση.

Ενδεικτικά, αναλαμβάνουμε:

  • Πληρωμές Φόρων, Ασφαλιστικών Εισφορών
  • Θεώρηση Βιβλίων & Στοιχείων
  • Έκδοση Φορολογικής & Ασφαλιστικής Ενημερότητας
  • Διεκπεραίωση εργασιών σε ΟΑΕΔ, ΣΕΠΕ, επιμελητήρια, τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία
  • Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμών προς το δημόσιο
  • Διεκπεραίωση θεμάτων Νομαρχίας (για ΑΕ και ΕΠΕ) (σύνταξη πρακτικών, υποβολή στη Νομαρχία, υποστήριξη σε ελέγχους)
  • Ερωτήματα στις δημόσιες αρχές